filters

filters

&

membrane filters

SEE ALL >
memrane filters
 • PES/PTFE Membrane

 • Flat sheet MBR (FMBR)

 • Spiral wound MBR (SMBR)

 • Spiral wound RO/NF (STRO/STNF)

 • Disk tubular RO/NF (DTRO/DTNF)

 • Flat sheet membrane

 • ​기타 membrane filter 류

 • 수처리필터 (마이크로 필터)

  • Non-woven fabric 필터
   (부직포 필터)

  • MB 필터 (방사필터)

  • Wound 필터 (실필터)

 • 에어 필터

 • 기타 특수 필터류